Pokračovať v nákupe
Nákupný košík

Košík je prázdny

K úhrade:
€ 0


Pokračovať k úhrade
fashionoptic.sk


Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 1.2. Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľa (ďalej „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „Reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 1.3. Predávajúci je obchodná spoločnosť FASHIONOPTIC Group s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 7770/10, Bratislava 831 06, IČO: 54 457 734, DIČ: 2121680902, zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, vložka číslo 159130/B. 1.4. Kupujúci je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o zhotovení veci na zákazku alebo zmluvu o kúpe tovaru.

II. Zodpovednosť za vady

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si Kupujúci pri zákazke vymienil. 2.2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. 2.3. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácie s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. 2.4. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu, bezplatné. 2.5. Záručná doba na nepoužitý tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu. Záručná doba v prípade použitého tovaru alebo tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady je 12 mesiacov. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 2.6. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 2.7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné. 2.8. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar. 2.9. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. 2.10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a spôsob vybavenia reklamácie

3.1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho alebo v ktorejkoľvek z prevádzok Predávajúceho. 3.2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. 3.3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u Predávajúceho, zaistí záručnú opravu Predávajúci. 3.4. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu: 3.4.1. je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u Predávajúceho, 3.4.2. je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.), 3.4.3. v prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu. 3.5. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 3.6. Predávajúci alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. 3.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní. 3.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 3.9. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 3.10. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 3.11. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 3.12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). 3.13. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. 3.14. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. 3.15. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). 3.16. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 3.17. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 3.18. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. 3.19. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), pričom rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúča sa zasielaný tovar poistiť. Zásielky zaslané formou dobierky Predávajúci nepreberá. 3.20. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e- mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim, k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky. IV. Alternatívne riešenie sporu a Záverečné ustanovenia 4.1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 4.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. 4.3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.3.2023. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.


Zariadenie rodenstock - jediné svojho druhu na Slovensku.

Sme tím odborníkov, ktorý sa neustále vzdeláva. Našim cieľom je ponúknuť to najlepšie pre dokonalý pohľad cez okuliare. Očami vnímame až 80% informácií, preto si zaslúžia našu pozornosť.

V našej spoločnosti pracuje odborný personál ( očný optik OPTOMETRISTA ), ktorý pravidelne absolvuje školenie z oblasti očná optika a OPTOMETRIA.

Cieľom je vzdelávať sa zdokonaľovať sa tak, aby sme mohli priniesť našim zákazníkom tie najlepšie služby na profesionálnej úrovni. Každý jeden zamestnanec má za sebou individuálne školenia. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných kongresov a výstav ( Praha, Miláno, Mníchov, Paríž )


FASHIONOPTIC

Vďaka Vám sa zlepšujeme a rastieme
rok 2007
Založenie FASHIONOPTIC
Očnú optiku FASHIONOPTIC založil - diplomovaný OPTOMETRISTA Radoslav Murin vtedy ako 26 ročný.
rok 2008
Prvá otvorená predajňa
Prvá prevádzka bola otvorená 1.3.2008 na Chorvátskej ulici číslo 1, v Bratislave. Ako jedna z mála optík, ponúkala všetky služby z oblasti očná optika - OPTOMETRIA.
rok 2008
rok 2009
Rozšírenie o ďalšie predajne
Už v auguste v roku 2009 sme otvorili modernú prevádzku na ploche 60 m2 v Podunajských Biskupiciach v nákupnom centre HRON
rok 2012 - 2014
Otvárame ďalšie nové predajne
Predajna v histrickom meste na strednom Slovensku v Banskej Štiavnici či OC Retro na Nevädzovej ulici č.6 v Bratislave.
rok 2012 - 2014
rok 2016
Nový koncept FASHIONOPTIC plus
V Skalici sme otvorili prvú prevádzku, ktorá už patrila pod nový koncept FASHIONOPTIC plus. Predstavili sme skvelú AKCIU 1+1.
rok 2022
Renovácia 9 predajní na Slovensku
Pre vaše pohodlie a pre to aby ste sa u nás cítili príjemne robíme maximum a preto sme všetky naše predajne v roku 2022 zrenovovali.
rok 2022
rok 2023
rok 2023
Nová vízia VisionX by FASHIONOPTIC
Otvorenie prvej najmodernejšej prevádzky v Michalovciach.
Zverte sa do rúk skutočných profesionálov, ktorí sa starajú o Váš zrak s maximálnou starostlivosťou podľa Vašich individuálnych potrieb.
Termín vyšetrenia:
Rezervovať termín vyšetrenia
Napíšte nám e-mail:
info@fashionoptic.sk